I N F O R M A C J E
O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest Miejską Jednostką Budżetową realizującą zadania zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Radę Miasta Pabianic.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej: wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej.
Do podstawowych zadań Ośrodka należą w szczególności:
- utrzymanie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej
- rozwijanie us³ug w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej
- wspó³praca ze szko³ami w zakresie wychowywania fizycznego Uczniowskimi Klubami Sportowymi
- wspó³praca z klubami sportowymi
- prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego.Kluby sportowe :