BADANIA WODY

Wyniki bada wody Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach z dnia 03.10.2018r.
Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach - Woda z niecki basenowej do pobrania tutaj.


Wyniki bada wody Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach z dnia 03.10.2018r.
Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach - Woda z systemu cyrkulacji niecki basenowej do pobrania tutaj.


Wyniki bada wody Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach z dnia 03.10.2018r.
Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach - Woda doprowadzana do pywalni do pobrania tutaj.


Wyniki bada wody Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach z dnia 19.09.2018r.
Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach - Woda z niecki basenowej do pobrania tutaj.


Wyniki bada wody Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach z dnia 05.09.2018r.
Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach - Woda z niecki basenowej, woda natryski do pobrania tutaj.


Wyniki bada wody Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach z dnia 05.09.2018r.
Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach - Woda z niecki basenowej, woda natryski do pobrania tutaj.


Wyniki bada wody Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach z dnia 05.09.2018r.
Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach - Woda z niecki basenowej, woda natryski do pobrania tutaj.


Wyniki bada wody Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach z dnia 05.09.2018r.
Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach - Woda z niecki basenowej, woda natryski do pobrania tutaj.


Wyniki bada wody Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach z dnia 06.09.2018r.
Kryta pywalnia MOSiR w Pabianicach - Woda z niecki basenowej do pobrania tutaj.


Zbiorcza roczna ocena wody w Pywalni MOSiR w Pabianicach
Zacznik 1 Zacznik 2

ZARZDZENIE NR 7/16 Dyrektora Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji z dnia 08.08.2016 r.
w sprawie : lekcji nauki pywania na terenie pywalni krytej MOSiR


1

Z dniem 1 wrzenia 2016 roku wprowadzam do cennika usug pywalni nastpujce usugi :
1. bilet instruktorski do prowadzenia indywidualnych lekcji nauki pywania
2. wynajem toru pywalni do prowadzenia grupowych lekcji nauki pywania

2

Usugi skierowane s do osb posiadajcych stosowne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia lekcji nauki/doskonalenia pywania.

3

Zajcia z nauki, doskonalenia pywania lub innych specjalistycznych zaj w wodzie prowadzi mog osoby fizyczne i prawne za pisemn zgod Dyrektora Orodka.

4

Warunki uzyskania zgody na prowadzenie lekcji nauki pywania na terenie pywalni krytej MOSiR :
1. przedoenie :
- oryginaw i kopii dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje i uprawnienia
- zawiadczenie o wpisie do rejestru dziaalnoci gospodarczej, NIP, Regon
- polisy ubezpieczeniowej OC
- owiadczenia o przejciu odpowiedzialnoci z tytuu ewentualnoci zaistnienia szkody na mieniu bd osobie
- akceptacji regulaminw obowizujcych w obiekcie
2. podpisanie umowy okrelajcej warunki uprawniajce do zakupu biletu instruktorskiego
lub wynajmu toru pywalni zgodnie z obowizujcym cennikiem.


Do dnia 31.12.2018 r. bdzie istniaa mozliwo przeduenia wanoci karnetw, ktre utraciy wano przed 31.12.2017 r.
Z dniem 01.01.2019 r. obowizywac bd zasady zakupu i terminy wykorzystania karnetw, zawarte w Zarzdzeniu Nr 17/17 Dyrektora Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji z dnia 30.08.2017 r. w sprawie cen biletw i karnetw na pywalni i hal koszykwki.

GODZINY PRACY PYWALNI:

Pywalnia
jest oglnodostpna w godzinach:
pn - pt: 6.30 - 8.30 oraz 15.30 - 21.30
sob: 10.00 - 18.00
niedz: 11.00 - 18.00

UWAGA!
Ostatnie wejcia na pywalni:
pn - pt: 20.15
sb - niedz.: 16.45

oraz hala koszykwki w godzinach:
pn - pt: 6.30 - 21.30
sob: 8.00 - 18.00
niedz: 10.00 - 18.00


Dodatkowe terminy korzystania z pywalni:

Poniedziaek od godziny 14:45
Wtorek w godzinach 13:15 - 14:45
roda w godzinach 11:00 - 13:15
Czwartek od godziny 14:45

CENNIK WEJ NA PYWALNI - wany od 30 sirpie 2017 roku:

Wejcia indywidualne W godzinach Normalne Ulgowe
Termin Cena za pierwsz godzin (60 min.)
Poniedziaek -
- Pitek
6.30 - 8.30
15.30 - 21.30
10,00 z.
10,00 z.
7,00 z.
Sobota
Niedziela
8.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10,00 z. 7,00 z.
Po przekroczeniu pierwszej godziny pobytu na pywalni, obowizuje dopata za kad minut wg poniszej tabeli.
Bilet normalny
Bilet ulgowy
Instruktorski
Bilet wakacyjny
0,20 z.
0,15 z.
0,33 z.
0,10 z.
Dopata za kad minut dla biletw specjalnych.
Bilet normalny wielodzietny i seniora - 15gr/min.
Bilet ulgowy wielodzietny - 10gr/min.
Bilet normalny wakacyjny - 10gr/min.


- Z biletu ulgowego korzysta mog dzieci i modzie szkolna, studenci do 26 roku ycia, emeryci i rencici za okazaniem wanej legitymacji lub innego stosownego dokumentu tosamoci.
- Sauna w cenie biletu
- Moliwo wynajcia caego obiektu po wczeniejszej rezerwacji w cenie 420 z. / godz.


DODATKOWE BILETY I KARNETY:
- bilet instruktorski - 20z/godzina
- bilet wakacyjny - 4z/godzina - w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i modziey w godzinach 8:30-15:30 (poniedziaek-pitek)
- bilet grupowy szkolny - 5z/godzina - w godzinach 8:30-15:30 (poniedziaek-pitek)
- bilet normalny wielodzietny i seniora - 8z/godzina
- bilet ulgowy wielodzietny - 5,60z/godzina
KARNETY ABONENTOWE
Cena abonamentu Warto faktyczna Max. ilo osb do
jednorazowego wejcia
Wano karnetu
30,00 z. 35,00 z. 3 1 miesic
50,00 z. 60,00 z. 5 2 miesice
100,00 z. 120,00 z. 5 3 miesice
200,00 z. 240,00 z. 5 6 miesice
- Wejcia karnetowe codziennie w godzinach otwarcia pywalni
- Patno za cay karnet nastpuje w momencie jego zakupu
- Kupujcy abonament, uiszcza dodatkowo kaucj w wysokoci 20 z. Kwota ta jest oddawana, gdy posiadacz abonamentu zwrci go w stanie gwarantujcym dalsze jego uytkownie i czytelno obu stron
- ilo godzin korzystania z pywalni zaley od wartoci karnetu i stawki obowizujcej w czasie korzystanie wg cenninika podstawowego
- w przypadku zagubienia karnetu nie przysuguje zwrot wiewykorzystanych rodkw
- koszt za zgubienie bd zniszczenie paska kodu transponderowego wynosi 50 z.
Wynajem hali koszykwki - 90z/godz.
Bilety na hal koszykwki - 75z/godz.
Wynajem sali tenisa stoowego - 35z/godz.
Bilety na sal tenisa stoowego - 10z/godz.
Wynajem toru - 30z/godz. + BILET dla uczestnika zaj.

SAUNA

ZAPRASZAMY!
Sauna (sucha) znajduje si na terenie krytej pywalni przy ulicy Grota Roweckiego 3.
Wstp w ramach biletu na pywalni (dla chccych skorzysta tylko z sauny cena jak za bilet na pywalnie.

SAUNA CZYNNA:
pon.-pt. w godz. 6.30 - 8.30 oraz 15.30 - 20.00
soboty w godz. 10.00 - 17.00
niedziele w godz. 11.00 - 17.00

Pywalnia

Amatorzy pywania maj do dyspozycji basen kryty o nastpujcych parametrach:

 • gboko - 1.40 do 4 m
 • dugo - 25 m
 • szeroko - 12.5 m

Temperatura wody w basenie utrzymywana jest na staym poziomie 29° C.

W holu pywalni rozmieszczone s suszarki do wosw. W godzinach pracy basenu mona kupi akcesoria pywackie (czepki, kostiumy, okulary, petwy).

Regulamin Pywalni MOSiR Pabianice

  I. Cz oglna


  1. Pywalnia MOSiR w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 jest oglnodostpnym obiektem Pabianic, zarzdzanym przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji.

  2. Pywalnia jest czynna od poniedziaku do niedzieli. Godziny otwarcia pywalni podane s na tablicy ogosze w holu gwnym.

  Dni i godziny otwarcia pywalni podane s na tablicy ogosze w holu gwnym.

  3. Czas otwarcia pywalni moe ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezalenych od administratora pywalni (imprezy sportowe, wita, przerwy technologiczne, awarie)

  4. W skad pywalni wchodzi: kryta pywalnia i sauna fiska.

  5. Przed wejciem na pywalni naley zapozna si z niniejszym Regulaminem oraz stosowa si do jego postanowie.

  6. Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Pywalni odpowiadaj ratownicy pywalni.

  7. Nieprzestrzeganie porzdku publicznego lub przepisw niniejszego Regulaminu przez osoby korzystajce z pywalni, moe skutkowa usuniciem z terenu pywalni.8. Na terenie pywalni obowizuje zakaz:

   . wstpu osb, ktrych stan wskazuje na spoycie alkoholu lub innych rodkw odurzajcych.

   . wnoszenia i spoywania napojw alkoholowych i innych uywek

   . palenia papierosw oraz innych rodkw odurzajcych

   . wnoszenia ostrych narzdzi oraz innych przedmiotw niebezpiecznych

   . uywania sprztu z elementami szklanymi oraz wszelkich artykuw w szklanych butelkach

   . wprowadzanie i przebywania zwierzt

   . fotografowania i filmowania bez zgody Kierownika Obiektu lub Dyrektora MOSiR

   . prowadzenia dziaalnoci zarobkowej bez zgody Dyrektora MOSiR

  9. Maksymalna dopuszczalna ilo osb przebywajcych jednoczenie w strefie pywalni wynosi 50 osb (42 basen, 8 sauna).

  10. Na pywalni ustala si nastpujce sygnay ostrzegawcze:

   . pojedynczy sygna gwizdkiem - zwr uwag na ratownika

   . podwjny sygna gwizdkiem - ostrzeenie

   . seria krtkich gwizdkw - niebezpieczestwo

   . sygna z tuby dwikowej - alarm - bezwzgldne opuszczenie basenw i pyty basenowej

  11. Obowizuje bezwzgldny zakaz wchodzenia na teren przebieralni i hali basenowej w okryciu wierzchnim i w butach

  12. Obiekt pywalni jest monitorowany w sposb cigy

  13. Zakup biletu lub karnetu jest rwnoznaczne z akceptacj warunkw Regulaminu Pywalni.


  II. Odpatno


  14. Opata za korzystanie z pywalni pobierana jest z gry za 60 minut przebywania w strefie patnej pywalni, wedug obowizujcego cennika. Za pobyt krtszy ni 60 minut opata nie jest zwracana.

  15. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu aktywacji transpondera przez kasjerk do momentu zdania transpondera i ostatecznego rozliczenia si w kasie pywalni. Strefa suszenia wosw znajduje si w strefie patnej.

  16. Przy wyjciu za kad przekroczon w strefie patnej minut zostanie doliczona dopata zgodnie z obowizujcym cennikiem.


  III. Zasady korzystania z pywalni


  17. Z pywalni mog korzysta osoby

   . posiadajce wany bilet wstpu,

   . bdce uczestnikami grupy, ktra wykupia czas pobytu na pywalni

  18. Dzieci do lat 7 mog przebywa na terenie pywalni oraz w wodzie wycznie pod opiek osb penoletnich, znajdujcych si w bezporednim ssiedztwie i posiadajcych wykupiony bilet wstpu, a w przypadku grup zorganizowanych za pisemn zgod przedstawicieli ustawowych lub opiekuna prawnego.

  19. Osoby niepenosprawne wymagajce opieki mog przebywa na pywalni wycznie pod nadzorem opiekuna znajdujcego si w bezporednim ssiedztwie. Osob towarzyszc obowizuje wykupienie biletu wstpu.

  20. Na pywalni zabrania si wstpu osobom:

    . nie posiadajcym regulaminowego stroju kpielowego

   . ktrych stan wskazuje na spoycie alkoholu lub rodkw odurzajcych,

   . z otwartymi ranami

   . ktrych zachowanie stwarza zagroenie dla otoczenia

  21. Osoby znajdujce si w pogorszonym stanie zdrowia, sprawnoci lub samopoczucia oraz kobiety w ciy, powinny korzysta z pywalni i znajdujcych si tam urzdze ze szczegln ostronoci, stosownie do aktualnego stanu zdrowia.

  22. Przed wejciem do wody uczestnikw kpieli obowizuje umycie caego ciaa mydem pod natryskiem.

  23. Obowizujcym strojem na pywalni jest: zmienione czyste obuwie basenowe, dla kobiet -jedno lub dwuczciowy kostium kpielowy, dla mczyzn - kpielwki cile przylegajce do ciaa, bez kieszeni.

  24. Zabrania si wchodzenia do wody w szortach, bermudach, kolarkach, spodenkach gimnastycznych.

  25. Dzieci nie kontrolujce potrzeb fizjologicznych mog przebywa w wodzie w specjalnych pielucho majtkach.

  26. Na pywalni obowizuje zachowanie porzdku, czystoci, spokoju, i bezwzgldnego podporzdkowania si decyzjom dyurnego ratownika i instruktora prowadzcego zajcia.

  27. Uczestnikom kpieli nie wolno powodowa sytuacji zagraajcych bezpieczestwu wasnemu i innych osb, a w szczeglnoci zabrania si:

    . wykonywania skokw do wody z brzegw basenu i supkw ( skoki s dozwolone wycznie podczas zaj zorganizowanych pod nadzorem instruktorw)

    . biegania ,wpychania do wody innych uytkownikw a take wszelkich innych zachowa zagraajcych bezpieczestwu

    . wszczynania faszywych alarmw

    . pywania w zegarkach, acuszkach, kolczykach lub innej biuterii.

    . przebywania na pycie basenu w ubraniu wierzchnim

    . palenia papierosw, picia napojw alkoholowych oraz spoywania kanapek i innych artykuw spoywczych w tym gumy do ucia i cukierkw na terenie hali basenowej.

    . haasowania,

    . siadania na linach torowych

    . wchodzenia do wody z opatrunkami lub plastrami na ciele.

   . nurkowania ze sprztem specjalistycznym

   . zanieczyszczania wody basenowej

    . niszczenia urzdze i sprztu

    . pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci nie umiejcych pywa.


  IV. Zajcia zorganizowane i pywanie rekreacyjne


  28. Pywanie rekreacyjne moe odbywa si wycznie w obecnoci ratownikw na torach nie objtych rezerwacj.

  29. Zajcia zorganizowane na pywalni mog odbywa si wycznie w obecnoci instruktorw lub trenerw pywania i ratownikw wycznie na torach i w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.

  30. Zajcia zorganizowane odbywaj si w grupach liczcych nie wicej ni 15 uczestnikw na jedn osob prowadzc zajcia, wg ustalonego rozkadu zaj.

  31. Zasady uczestnictwa w zajciach zorganizowanych okrelaj odrbne regulaminy.

  32. Zajcia z nauki i doskonalenia pywania zarwno dla grup zorganizowanych, jak i indywidualnej nauki pywania, prowadzi moe wycznie instruktor MOSiR lub inne osoby fizyczne i prawne, wycznie za pisemn zgod dyrektora MOSiR.

  33. Instruktorzy prowadzcy zajcia mog wchodzi na pywalni tylko w obowizujcym stroju sportowym i czystym obuwiu basenowym.

  34. Do udziau w zajciach zorganizowanych i indywidualnej nauki pywania, wymagane jest pisemne owiadczenie stwierdzajce brak przeciwwskaza zdrowotnych podpisane przez penoletniego uczestnika zaj, a w przypadku osb niepenoletnich przez opiekuna prawnego.

  35. Wykupienie biletu wstpu na pywanie rekreacyjne jest jednoznaczne ze zoeniem owiadczenia o braku przeciwwskaza do korzystania z pywalni i znajdujcych si w niej urzdze.

  36. W czasie pywania na torze obowizuje ruch prawostronny.

  37. Zabrania si pywania w poprzek basenu.

  38. Tory Skrajne - przeznaczone s na pywanie rodzinne z dziemi umiejcymi pywa oraz dla osb sabo pywajcych.

  Tory skrajne mog by czciowo zarezerwowane na prowadzenie indywidualnej nauki pywania.


  V. Nadzr i odpowiedzialno


  39. Za bezpieczestwo osb korzystajcych z basenu odpowiedzialni s ratownicy, a w przypadku zaj zorganizowanych, imprez lub zawodw sportowych take ich prowadzcy lub organizatorzy.

  40. Osoby korzystajce z pywalni zobowizane s do podporzdkowania si decyzjom i nakazom wydawanym przez Ratownikw.

  41. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidowoci naley zgasza niezwocznie dyurujcemu Ratownikowi.

  42. Kierownictwo pywalni moe kontrolowa wszystkie zajcia, a w razie stwierdzenia uchybie zakaza dalszego korzystania z pywalni.

  43. Wszystkie przedmioty osobiste na czas pobytu na pywalni naley pozostawi w zamknitej szafce ubraniowej. Za utrat przedmiotw pozostawionych poza szafk lub w szafce niezamknitej MOSiR nie ponosi odpowiedzialnoci.

  44. Wszystkie przedmioty wartociowe: dokumenty, pienidze, biuteri, telefony ,zegarki, sprzt elektroniczny i inne cenne przedmioty naley zoy w depozycie.

  45. Za przedmioty wartociowe pozostawione w przebieralni lub innym miejscu ni depozyt, MOSiR. nie ponosi odpowiedzialnoci przewidzianej w kodeksie cywilnym.

  46. Za szkody materialne powstae na skutek nieprawidowego korzystania z pywalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszcze, sprztu czy urzdze odpowiedzialno ponosi uytkownik, ktry dopuci si wyrzdzenia szkody, a w przypadku osoby niepenoletniej - rodzic lub opiekun prawny.

  47. Za zagubiony lub zniszczony pasek z elektronicznym transponderem obowizuje opata w wysokoci 50 z, ktr uiszcza si w kasie.

  48. Za zagubienie numerka do szatni obowizuje opata w wysokoci 10 z, ktr uiszcza si w kasie.

  49. Skargi i wnioski naley zgasza do Kierownika Obiektu lub Dyrektora MOSiR.

  50. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR.

  Dyrektor MOSiR w Pabianicach

  Piotr Adamski

Wersja PDF do pobrania

Fotki

Kluby sportowe :